Verhuurvoorwaarden Beijer Portofoon Verhuur en/of De Portofoon Discounter

 

Artikel 1. Definities

 1. Onder verhuurder wordt verstaan De Portofoon Discounter, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 56804008.
 2. Onder huurder wordt verstaan een ieder die na mondelinge of schriftelijke overeenkomst goederen in zijn bezit heeft die eigendom zijn van Beijer Portofoon Verhuur. Iedere rechtspersoonlijkheid kan huurder zijn of worden.
 3. Onder overeenkomst of huurovereenkomst wordt verstaan de mondelinge of schriftelijke overeenkomst zoals die is gesloten tussen huurder en verhuurder betreffende de huur van producten.
 4. Onder huurperiode wordt verstaan de periode vanaf het moment van ontvangst van de gehuurde producten door huurder tot het moment van ontvangst van de producten door verhuurder.

Artikel 2. Reikwijdte

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten zijn met De Portofoon Discounter en/of Beijer Portofoon Verhuur, inhoudende de verhuur of huur van producten.

Artikel 3. Voor de huurperiode

 1. Kwaliteit
 2. Alle in de overeenkomst genoemde producten dienen te werken conform de richtlijnen zoals deze opgesteld zijn door de fabrikant.
 3. Indien de in artikel 2 lid 1 sub a bedoelde richtlijnen niet voorhanden zijn zullen eventuele kwaliteitseisen door de huurder nader moeten worden gesteld in de overeenkomst.
 4. Bezorging
 5. De verhuurder dient zorg te dragen voor bezorging aan de huurder.
 6. De huurder dient er zorg voor te dragen dat de bezorging door verhuurder ongehinderd plaats kan vinden.
 7. De verhuurder is niet verplicht het in een overeenkomst bedoelde product meer dan éénmalig aan te bieden aan de huurder.
 8. De bezorging van in een overeenkomst bedoeld product kan geschieden door derden.
 9. De huurder betaalt aan de verhuurder de bezorgkosten.
 10. De huurder dient verhuurder in staat te stellen de in een overeenkomst bedoelde producten op juiste wijze te bezorgen. De verhuurder is niet aansprakelijk voor te late bezorging als de oorzaak hiervan ligt bij het niet aanwezig zijn van de huurder op het afleveradres ten tijde van levering door PostNL.
 11. Indien de bezorging van de in een overeenkomst bedoelde producten schade oplevert voor de verhuurder, veroorzaakt door onjuiste gegevensverstrekking van de huurder, is de huurder aansprakelijk.
 12. Levering
 13. Huurder dient bij aanvang van de huurperiode de kwaliteit van de producten te controleren.
 14. Indien de kwaliteit van de geleverde producten niet voldoet aan de gestelde voorwaarden zal verhuurder zorgen voor vervangende producten.
 15. Huurder is verplicht de producten die niet aan de gestelde eisen voldoen onmiddellijk ter beschikking te stellen van de verhuurder.
 16. Betaling, legitimatie en huurcontract
 17. Huurder dient voor aanvang van de huurperiode de factuur te voldoen. Mocht de verhuurder het bedrag nog niet op zijn rekening hebben staan, is een print screen van de overboeking ook voldoende. Als de betaling niet voldaan is, zal de verhuurder de verhuurproducten niet versturen c.q. meegeven.
 18. Huurder dient zich aan verhuurder te legitimeren middels een (kopie) geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart).
 19. Huurder dient een huurcontract te ondertekenen. Hierop staan onder andere de vervangingswaarde van de huurproducten, de huurperiode en het aantal producten vermeld.

Artikel 4. Huurperiode

 1. Goede zorg
 2. Huurder dient het product aan verhuurder af te leveren zoals huurder het product heeft ontvangen.
 3. Indien tijdens de huurperiode schade aan het product ontstaat, dient het vastgestelde schadebedrag aan de verhuurder te worden betaald.
 4. Indien tijdens de huurperiode het product onbruikbaar wordt gemaakt is huurder gehouden de nieuwwaarde van het product te vergoeden aan de verhuurder.
 5. Indien er producten zoekraken of gestolen worden, is de huurder gehouden de nieuwwaarde van het product te vergoeden aan de verhuurder.
 6. Kwaliteitsgarantie
 7. Indien het gehuurde product tijdens de huurperiode door slijtage niet meer voldoet aan de gestelde eisen draagt verhuurder zorg voor vervanging.
 8. Aansprakelijkheidsvrijwaring
 9. De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor het ontstaan van schade, op welke wijze ook, aan de gehuurde producten. Hiervoor dient de huurder zelf een verzekering af te sluiten. De vervangingswaarde van de producten is vooraf aan de huurder bekend gemaakt. Deze staan vermeld op het door de huurder ondertekende huurcontract.
 10. Factuur
 11. Huurder dient voor of bij aanvang van de huurperiode de huur, verzendkosten te hebben betaald volgens de factuur.
 12. Indien huurder aan de verhuurder nog een bedrag schuldig is (schadevergoeding volgens vervangingswaarde), dient huurder dit bedrag binnen 14 dagen aan verhuurder te voldoen.
 13. Indien huurder in gebreke blijft is verhuurder gehouden alle maatregelen te treffen tegen de huurder die hem goeddunken teneinde het verschuldigde bedrag van huurder te innen. De kosten van deze maatregelen komen voor rekening van de huurder.

Artikel 5. Retourneren huurproducten

 1. Verantwoordelijkheid
 2. Huurder is verantwoordelijk voor het afleveren van de producten aan de verhuurder.
 3. De verhuurder biedt de huurder de mogelijkheid de producten op te komen halen.
 4. Kosten
 5. Tenzij anders afgesproken, draagt de huurder de kosten voor retournering van de gehuurde producten. Deze kosten zijn in de factuur verwerkt. De verhuurder zorgt voor een retouradressticker, waarmee de huurder het pakket kan afgeven bij een PostNL Business Point.
 6. Tijd
 7. Huurder draagt er zorg voor dat de verhuurder binnen 1 uur na afloop van de huurperiode in staat wordt gesteld te beschikken over zijn producten.
 8. Met het in artikel 5 lid 3 sub a bedoelde wordt gelijkgesteld het afgeven van de producten bij een PostNL Business Point.

Artikel 6. Huurperiode

 1. De huurder dient het goed voor het einde van de vermelde huurperiode en met inachtneming van de openingstijden van verhuurder terug te brengen.
 2. Bij het niet op tijd retourneren, zoals vermeldt in de offerte/overeenkomst, wordt de huurder tot de dag van teruggave een vergoeding per etmaal verschuldigd van 150% van het huurtarief per dag voor het betrokken goed, ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het (laten) terughalen van het goed.
 3. Het is de huurder verboden:
  Het goed aan derden ten gebruiken af te staan, het te bezwaren of te verhuren en evenmin om het te verkopen of om het op een andere wijze te vervreemden.
  Het goed geheel of gedeeltelijk te demonteren.
  Enige reparatiehandeling aan het goed uit te voeren of uit te doen voeren.

 

Artikel 8. Bij geschillen

 1. Toepasselijk recht
 2. Op alle door De Portofoon Discounter of Beijer Portofoon Verhuur gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.